Ytterholen

Boliger på Ytterholen

 

På Ytterholen i Spjelkavik-området har Byggtorget Eiendom AS planlagt 4 lavblokker med til sammen 80 - 100 boliger. Arkitektkontoret Kibsgaard-Petersen as har i samråd med utbygger utarbeidet et reguleringsplanforslag som i fjor høst var ute til 1. gangs høring, og er det planforslaget er forventet å komme til endelig behandling i Ålesund kommune med det første.

Planområdet er hele 31 mål; av dette blir selve byggeområdene på kun 4 mål med 4 lavblokker, to i tre etasjer og to i fire etasjer. Totalt kan det bli fra 80 til 100 leiligheter i fire bygningsvolumer med beboerparkering i underetasjer. Vi planlegger stort spenn på leilighetsstørrelsene.

2,6 mål lekeareal fordelt på kvartalslekeplass, nærlekeplasser og akebakke (om vinteren) inkluderes i planene, og nye offentlige turveier som gir adkomst til og gjennomgang over Fremmerholåsen og til de nye utbyggingsområdene der.

Byggtorget Eiendom AS vurderer innovative og bærekraftige løsninger i prosjektet – det vil bli et utpreget grønt prosjekt hvor utbygger vil vurdere etablering av solcellepaneler på takene. Likeså ønsker utbygger å tilrettelegge for ekstra gode forhold for gående og syklende – utover normale kommunale krav. Og prosjektet omkranses av store friarealer.

Utbygging vil kunne starte så snart godkjenning foreligger.